Đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

dap an mon tieng anh ky thi thpt quoc gia 2022

Cập nhật nhanh đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 cùng topungdung.online. Bài thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Đề thi môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2022 

Đề thi năm nay sẽ bao gồm các nội dung như sau:

 • Phần chức năng giao tiếp
 • Phần hoàn thành câu
 • Phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa
 • Tìm lỗi sai
 • Hoàn thành đoạn văn
 • Phần bài đọc hiểu
 • Kết hợp câu, viết lại câu

dap an mon tieng anh ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon tieng anh ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon tieng anh ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon tieng anh ky thi thpt quoc gia 2022

Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2022 tất cả các mã đề

Dưới đây là gợi ý đáp án môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc Gia mà các sĩ tử có thể tham khảo:

 • Mã 401:
1. C2.D3.A4.D5.D6.C7.D8.B9.C10.A
11.C12.B13.C14.D15.A16.A17.A18.B19.B20.D
21.D22.B23.B24.B25.D26.B27.B28.B29.A30.B
31.C32.B33.A34.D35.A36.A37.D38.A39.D40.D
41.B42.A43.A44.A45.D46.A47.B48.B49.A50.D
 • Mã 402:
1.D2.C3.A4.A5.A6.D7.D8.B9.D10.C
11.A12.D13.C14.B15.B16.A17.A18.B19.C20.D
21.D22.C23.C24.C25.D26.A27.D28.B29.B30.A
31.D32.B33.C34.A35.A36.C37.B38.C39.B40.A
41.C42.C43.A44.D45.C46.B47.A48.B49.D50.A
 • Mã 403:
1. C2.C3.B4.A5. B6. D7. C8. A9. D10. A
11. D12. B13. C14. C15. C16. D17. D18. D19. C20. B
21. C22. C23. D24. B25. D26.D27.B28.C29.B30.C
31. C32. B33. D34. B35. C36. C37. D38. B39. B40. D
41. D42. B43. D44. D45. C46.A47.A48. B49. D50. B
 • Mã 404:
1.B2.D3.C4.D5. A6. A7. A8. D9. D10. B
11. D12. C13. C14. B15. C16. B17. A18. B19. C20. B
21. A22. A23. C24. A25. C26. D27.B28.D29.C30.B
31.C32.A33.A34.B35.A36. B37. C38. A39. A40. B
41. A42. C43. B44.C45.C46.A47.C48.A49.B50.C
 • Mã 405:
1.A2.D3.D4.B5.A6.C7.A8.B9.D10.C
11.B12.C13.C14.C15.D16.A17.D18.C19.B20.B
21.B22.D23.C24.D25.C26.D27.B28.D29.D30.A
31.B32.B33.C34.D35.C36.B37.D38.A39.A40.D
41.C42.B43.C44.D45.A46.C47.A48.C49.B50.B
 • Mã 406:
1.C2.A3.A4.C5.C6.C7.A8.C9.D10.B
11.D12.C13.B14.B15.A16.B17.D18.C19.B20.D
21.A22. A23. D24. A25. B26. B27.B28.B29.A30.C
31.B32.C33.A34.D35.B36. A37. A38. D39. B40. C
41. C42. C43.B44.D45.B46.C47.D48.A49.C50.A
 • Mã 407:
1.D2.B3.C4.A5.C6.A7.D8.C9.D10.A
11.C12.D13.A14.B15.C16.A17.B18.C19.A20.B
21.C22.D23.A24.A25.B26.B27.C28.D29.A30.D
31.C32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.D39.B40.C
41.B42.D43.C44.D45.D46.A47.B48.B49.D50.D
 • Mã 408:
1.D2.A3.D4.C5.D6.D7.B8.B9.A10.C
11.D12.B13.C14.A15.B16.A17.A18.A19.B20.A
21.C22.C23.B24.A25.B26.C27.C28.A29.A30.B
31.C32.B33.A34.C35.C36.B37.C38.C39.A40.B
41.C42.B43.C44.B45.A46.C47.C48.A49.B50.B
 • Mã 409:
1.A2.B3.A4.B5.C6.D7.C8.C9.D10.B
11.A12.D13.D14.A15.D16.B17.B18.D19.A20.A
21.D22.C23.D24.C25.B26.D27.B28.A29.A30.C
31.C32.B33.D34.C35.D36.C37.C38.D39.B40.A
41.A42.B43.C44.A45.C46.A47.C48.B49.A50.B
 • Mã 410:
1.C2.B3.B4.A5.D6.A7.D8.B9.A10.C
11.D12.C13.B14.D15.D16.D17.C18.B19.B20.D
21.A22.B23.B24.C25.B26.D27.B28.D29.B30.C
31.D32.C33.C34.C35.B36.D37.A38.C39.D40.D
41.D42.A43.C44.A45.A46.B47.B48.A49.C50.C
 • Mã 411:
1.A2.A3.D4.A5.C6.C7.B8.A9.C10.A
11.C12.C13.D14.B15.A16.A17.D18.D19.C20.B
21.A22.C23.D24.B25.B26.A27.C28.A29.B30.C
31.C32.C33.B34.D35.D36.D37.B38.B39.B40.D
41.D42.D43.C44.D45.D46.B47.B48.C49.B50.D
 • Mã 412:
1.D2.C3.C4.C5.A6.B7.A8.A9.A10.B
11.B12.B13.A14.C15.A16.C17.B18.A19.C20.C
21.D22.C23.D24.D25.A26.A27.B28.A29.D30.D
31.B32.C33.C34.A35.D36.C37.D38.A39.C40.C
41.B42.A43.A44.D45.D46.A47.A48.C49.D50.D
 • Mã 413:
1.D2.D3.C4.A5.D6.B7.B8.C9.C10.A
11.B12.D13.D14.B15.D16.C17.D18.A19.D20.B
21.D22.A23.B24.A25.A26.D27.A28.B29.A30.B
31.B32.D33.B34.A35.D36.A37.A38.D39.A40.B
41.D42.D43.A44.B45.B46.A47.C48.A49.B50.B
 • Mã 414:
1.C2.A3.D4.B5.C6.D7.A8.C9.D10.B
11.B12.C13.B14.C15.D16.B17.D18.B19.D20.A
21.C22.D23.B24.D25.B26.A27.C28.A29.D30.A
31.D32.C33.B34.A35.A36.C37.C38.B39.D40.A
41.A42.A43.D44.A45.B46.D47.B48.A49.B50.B
 • Mã 415:
1. C2. B3. C4. B5. D6. C7. B8. C9. C10. C
11. D12. A13. D14. A15. A16. D17. A18. C19. C20. D
21. B22. C23. B24.B25.D26. D27. A28. B29. D30. B
31. B32. C33. D34. D35. B36. B37. B38. D39. B40. D
41. B42. B43. C44. D45. A46. B47. B48. C49. C50. D
 • Mã 416:
1.C2.A3.D4.A5.A6.B7.A8.D9.D10.C
11.A12.D13.C14.B15.C16.B17.B18.A19.C20.B
21.C22.A23.B24.D25.D26.D27.C28.C29.D30.A
31.C32.C33.B34.C35.C36.D37.D38.A39.D40.B
41.D42.C43.A44.B45.B46.D47.B48.D49.A50.B
 • Mã 417:
1.A2.B3.D4.B5.D6.D7.C8.D9.D10.B
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.C18.A19.D20.D
21.C22.D23.A24.C25.A26.A27.C28.A29.C30.C
31.D32.B33.B34.D35.D36.C37.A38.B39.A40.A
41.D42.C43.C44.A45.C46.B47.A48.B49.C50.C
 • Mã 418:
1. B2. D3. C4. A5. B6. D7. C8. B9. C10. D
11. D12. D13. A14. D15. A16. D17. D18. B19. A20. D
21. B22. D23. B24. A25. B26. C27. C28. D29. C30. B
31. D32. C33. A34.B35. A36. C37. D38. C39. A40. B
41. A42. C43. B44. B45. A46. C47. C48. B49. A50. A
 • Mã 419:
1.B2.A3.A4.B5.D6.B7.A8.A9.D10.B
11.C12.B13.C14.C15.C16.D17.D18.D19.C20.A
21.D22.B23.A24.A25.D26.C27.D28.C29.C30.B
31.C32.D33.C34.B35.B36.D37.A38.C39.C40.D
41.D42.D43.B44.A45.B46.A47.A48.C49.A50.B
 • Mã 420:
1. C2. B3. A4. C5. A6.A7. A8. D9. A10. B
11. B12. B13. A14. B15. B16. A17. A18. D19. D20. C
21. D22. D23. C24. C25. A26. C27. D28. A29. C30. C
31. D32. C33. B34. B35. C36. B37. B38. A39. C40. C
41. C42. B43. A44. A45. A46. C47. A48. C49. B50. C
 • Mã 421:
1. D2. A3. A4. C5. C6. B7. A8. B9. A10. C
11. C12. A13. A14. D15. B16. C17. A18. D19. B20. D
21. B22. A23. C24. C25. B26. B27. C28. B29. D30. D
31. C32. B33. D34. D35. C36. C37. D38. B39. D40. D
41. B42. C43. C44. D45. B46. D47. D48. A49. C50. A
 • Mã 422:
1.A2.B3.A4.C5.D6.C7.A8.A9.D10.D
11.C12.B13.A14.D15.C16.D17.B18.B19.C20.B
21.A22.B23.D24.B25.D26.D27.A28.C29.A30.A
31.A32.C33.C34.C35.D36.D37.D38.C39.A40.A
41.C42.A43.D44.B45.A46.C47.A48.D49.B50.A
 • Mã 423:
1.D2.D3.B4.A5.C6.A7.D8.B9.B10.B
11.C12.D13.C14.D15.D16.C17.B18.A19.B20.A
21.C22.D23.D24.C25.C26.B27.B28.D29.B30.B
31.D32.B33.B34.B35.C36.C37.D38.C39.C40.C
41.C42.A43.C44.A45.D46.A47.D48.A49.B50.B
 • Mã 424:
1.C2.B3.B4.C5.D6.B7.D8.A9.A10.C
11.A12.D13.A14.C15.A16.A17.C18.A19.C20.A
21.C22.A23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.D30.C
31.A32.C33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.D40.C
41.C42.D43.C44.D45.A46.D47.D48.B49.A50.B

Với những thông tin trên, các sỉ tử có thể đối chiếu đáp án kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 môn tiếng Anh của mình. Đáp án của tất cả các môn thi đã được cập nhật trên trang topungdung.online, hãy theo dõi để nhận được nhiều thông tin bổ ích nhé. Chúc các bạn có kết quả thi như ý!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*