Đề thi và đáp án môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2022

dap an mon sinh hoc ky thi thpt quoc gia 2022

Đáp án môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2022 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây. Đây là môn thi thuộc bài thi tổ hợp KHTN được thi dưới hình thức trắc nghiệm. Các sỉ tử sẽ có 50 phút để hoàn thành bài thi trên giấy thi do giám thị phát.

Đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022

Theo nhận xét và đánh giá của các thầy cô. Đề thi Sinh học năm nay có 90% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, 10% số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11, có 1 câu hỏi nằm trong chương trình lớp 10, ứng dụng vào thực tế phòng trừ Covid. Có 70% số câu hỏi lí thuyết và 30% số câu hỏi bài tập; khoảng 60 % số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 40% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao.

dap an mon sinh hoc ky thi thpt quoc gia 2022dap an mon sinh hoc ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon sinh hoc ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon sinh hoc ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon sinh hoc ky thi thpt quoc gia 2022

Đáp án kỳ thi THPT Quốc gia 2022 môn Sinh học tất cả các mã đề

 • Mã 201
81.A82.B83.A84.C85.D86.D87.A88.D89.C90.C
91.B92.B93.B94.C95.C96.C97.A98.B99.B100.B
101.A102.D103.B104.B105.A106.B107.A108.B109.110.
111.112.113.A114.C115.D116.A117.C118.D119.C120.A
 • Mã 202
81.D82.D83.C84.A85.B86.C87.A88.B89.C90.D
91.D92.D93.C94.D95.C96.B97.A98.B99.B100.D
101.A102.D103.D104.A105.A106.C107.D108.D109.B110.C
111.C112.B113.C114.B115.A116.B117.A118.A119.C120.A
 • Mã 203
81.C82.C83.D84.D85.A86.C87.B88.D89.D90.A
91.C92.A93.D94.A95.D96.C97.B98.B99.D100.D
101.B102.D103.B104.B105.D106.B107.C108.C109.B110.D
111.B112.A113.D114.A115.B116.D117.B118.C119.C120.C
 • Mã 204
81.C82.A83.A84.C85.D86.C87.A88.B89.D90.D
91.D92.A93.C94.D95.B96.C97.A98.A99.C100.C
101.A102.A103.C104.D105.B106.D107.B108.B109.A110.B
111.A112.A113.D114.C115.B116.C117.A118.B119.A120.C
 • Mã 205
81.D82.D83.C84.B85.C86.C87.B88.D89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.C96.A97.D98.C99.B100.B
101.A102.C103.A104.C105.A106.C107.C108.B109.D110.B
111.B112.C113.C114.D115.A116.B117.B118.B119.B120.D
 • Mã 206
81.B82.D83.A84.C85.C86.B87.B88.A89.A90.A
91.B92.D93.D94.A95.D96.C97.A98.D99.C100.A
101.D102.B103.B104.A105.D106.B107.B108.D109.A110.D
111.B112.D113.B114.B115.B116.A117.B118.D119.B120.B
 • Mã 207
81.A82.C83.A84.C85.D86.D87.C88.B89.A90.C
91.D92.A93.B94.D95.C96.B97.D98.B99.C100.B
101.C102.C103.A104.B105.B106.D107.B108.B109.C110.C
111.A112.D113.C114.B115.D116.D117.C118.D119.C120.C
 • Mã 208
81.B82.B83.B84.C85.B86.D87.A88.C89.B90.D
91.B92.B93.C94.D95.C96.D97.A98.A99.D100.A
101.C102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.D109.D110.A
111.A112.A113.A114.C115.A116.A117.C118.B119.A120.A
 • Mã 209
81.A82.D83.D84.C85.A86.B87.A88.C89.C90.C
91.B92.D93.A94.B95.D96.C97.B98.D99.B100.D
101.D102.B103.D104.D105.C106.C107.C108.B109.D110.B
111.A112.C113.A114.D115.A116.A117.D118.B119.D120.C
 • Mã 210
81.A82.B83.D84.D85.A86.D87.A88.B89.B90.C
91.A92.B93.D94.B95.B96.D97.A98.C99.D100.B
101.C102.B103.C104.A105.A106.C107.D108.C109.A110.B
111.C112.B113.B114.C115.C116.A117.B118.D119.D120.A
 • Mã 211
81.C82.B83.D84.B85.D86.D87.B88.C89.C90.D
91.B92.B93.C94.B95.B96.A97.C98.C99.A100.A
101.A102.D103.A104.B105.C106.D107.C108.B109.A110.C
111.C112.D113.D114.B115.C116.A117.D118.A119.C120.D
 • Mã 212
81.C82.B83.B84.A85.A86.D87.D88.A89.C90.B
91.A92.C93.D94.B95.A96.B97.A98.D99.B100.C
101.A102.C103.B104.B105.C106.C107.A108.C109.C110.C
111.A112.C113.A114.A115.B116.C117.C118.B119.B120.B
 • Mã 213
81.B82.D83.C84.A85.B86.A87.A88.D89.D90.A
91.D92.B93.A94.D95.D96.C97.C98.A99.C100.B
101.B102.C103.A104.A105.A106.C107.B108.C109.D110.A
111.C112.D113.B114.C115.D116.D117.D118.B119.B120.C
 • Mã 214
81.A82.C83.A84.A85.C86.D87.A88.D89.B90.A
91.C92.A93.B94.C95.D96.C97.B98.A99.A100.A
101.C102.A103.A104.B105.C106.D107.C108.C109.D110.D
111.A112.B113.B114.D115.A116.D117.B118.B119.C120.B
 • Mã 215
81.D82.A83.A84.B85.B86.C87.C88.A89.B90.C
91.C92.B93.D94.A95.D96.C97.D98.C99.C100.C
101.A102.A103.A104.D105.D106.C107.D108.A109.D110.C
111.D112.C113.A114.A115.A116.A117.A118.B119.A120.C
 • Mã 216
81.A82.B83.C84.D85.D86.A87.B88.B89.D90.A
91.D92.C93.D94.D95.D96.B97.C98.C99.C100.B
101.C102.C103.B104.C105.C106.B107.D108.A109.D110.B
111.D112.C113.A114.B115.A116.B117.A118.B119.D120.B
 • Mã 217
81.A82.C83.B84.D85.A86.C87.D88.B89.C90.C
91.A92.B93.A94.D95.C96.C97.B98.A99.C100.A
101.D102.D103.B104.A105.D106.D107.B108.B109.A110.A
111.C112.A113.D114.B115.B116.C117.B118.B119.B120.C
 • Mã 218
81.D82.C83.D84.D85.A86.A87.D88.C89.C90.C
91.B92.A93.B94.D95.B96.A97.B98.A99.B100.A
101.D102.D103.B104.A105.A106.B107.B108.B109.D110.D
111.D112.A113.A114.A115.C116.D117.B118.D119.A120.A
 • Mã 219
81.C82.C83.A84.A85.D86.D87.B88.A89.B90.D
91.D92.D93.C94.D95.C96.B97.D98.B99.D100.B
101.B102.D103.C104.A105.B106.C107.C108.D109.A110.B
111.C112.C113.C114.A115.B116.A117.C118.D119.A120.A
 • Mã 220
81.C82.D83.B84.A85.C86.B87.D88.C89.B90.A
91.C92.A93.C94.B95.C96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.A103.C104.A105.A106.B107.B108.B109.D110.C
111.B112.B113.B114.C115.D116.C117.D118.D119.B120.C
 • Mã 221
81.C82.A83.C84.D85.A86.D87.B88.B89.D90.A
91.C92.D93.C94.D95.C96.C97.A98.A99.B100.D
101.C102.A103.C104.A105.B106.D107.D108.A109.D110.D
111.D112.C113.C114.C115.D116.A117.C118.A119.C120.C
 • Mã 222
81.A82.A83.D84.B85.C86.D87.B88.B89.B90.D
91.C92.B93.B94.B95.D96.B97.D98.A99.D100.D
101.B102.B103.A104.D105.B106.C107.C108.C109.A110.D
111.C112.A113.C114.B115.D116.D117.A118.D119.C120.A
 • Mã 223
81.A82.A83.D84.A85.D86.C87.A88.B89.D90.B
91.C92.B93.B94.D95.C96.C97.D98.D99.B100.A
101.D102.B103.C104.A105.C106.C107.B108.B109.A110.A
111.D112.D113.A114.C115.B116.B117.B118.D119.A120.D
 • Mã 224
81.D82.A83.A84.C85.A86.B87.C88.A89.B90.C
91.B92.C93.B94.D95.A96.B97.A98.C99.B100.C
101.C102.C103.D104.C105.A106.A107.B108.C109.A110.A
111.B112.D113.B114.B115.A116.B117.C118.D119.B120.A

Trên đây là gợi ý đáp án môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 của 24 mã đề chính thức. Theo dõi topungdung.online để nhận được đáp án tất cả các môn thi trong thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao.

>> Xem thêm: Đề & đáp án môn Toán kỳ thi THPT 2022 mã đề 101,102,103,104,105,106,107,108

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*