Chính thức: Đề thi và đáp án môn Hóa kỳ thi THPT Quốc gia 2022

dap an mon hoa ky thi thpt quoc gia 2022

Cập nhật nhanh đề thi và đáp án môn Hóa học kỳ thi THPT Quốc gia 2022 cùng topungdung.online.  Sáng ngày 8/7, gần 1 triệu sĩ tử cả nước sẽ tham gia thi các môn tổ hợp kỳ thi THPT Quốc gia 2022. Hóa học là môn học năm trong tổ hợp thi KHTN có thời gian thi 50 phút. Các em sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm và phân bổ bài thi theo nhiều mã đề khác nhau.

Đề thi môn Hóa học kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Đề thi môn Hóa năm nay được đánh giá là vừa sức với học sinh với 30 câu hỏi đầu tương đối dễ. Sau đây là để thi Hóa mã đề206 mà các bạn có thể tham khảo.

de thi mon hoa ky thi thpt quoc gia 2022

de thi mon hoa ky thi thpt quoc gia 2022

de thi mon hoa ky thi thpt quoc gia 2022

de thi mon hoa ky thi thpt quoc gia 2022

Gợi ý đáp án môn Hóa kỳ thi THPT Quốc gia 2022 tất cả các mã đề

 • Mã 201
41.A42.A43.C44.C45.D46.D47.D48.C49.D50.C
51.D52.A53.D54.A55.A56.C57.B58.D59.D60.B
61.B62.C63.A64.A65.B66.B67.A68.B69.A70.B
71.A72.B73.A74.B75.B76.B77.C78.B79.B80.C
 • Mã 202
41.A42.C43.C44.C45.B46.C47.A48.B49.B50.B
51.D52.A53.C54.B55.A56.D57.C58.D59.B60.B
61.B62.A63.A64.B65.A66.D67.C68.C69.D70.C
71.A72.B73.C74.B75.B76.D77.C78.C79.D80.A
 • Mã 203
41.D42.B43.A44.C45.D46.A47.C48.C49.A50.B
51.D52.D53.A54.A55.C56.B57.B58.B59.A60.C
61.B62.D63.C64.A65.A66.B67.C68.D69.A70.D
71.C72.C73.C74.D75.C76.B77.B78.D79.B80.C
 • Mã 204
41.D42.D43.C44.B45.C46.B47.D48.C49.A50.A
51.C52.B53.D54.D55.A56.A57.A58.D59.B60.A
61.D62.A63.A64.C65.B66.B67.A68.C69.B70.A
71.A72.A73.C74.C75.B76.B77.A78.C79.B80.C
 • Mã 205
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.
 • Mã 206
41.D42.A43.D44.D45.C46.A47.D48.D49.C50.A
51.D52.C53.B54.B55.B56.C57.A58.B59.A60.D
61.A62.B63.B64.B65.A66.D67.B68.B69.A70.B
71.A72.A73.B74.D75.D76.D77.B78.D79.B80.A
 • Mã 207
41.A42.D43.A44.D45.A46.A47.C48.D49.D50.C
51.A52.C53.D54.B55.A56.B57.D58.C59.A60.D
61.B62.D63.B64.D65.B66.B67.B68.D69.C70.C
71.C72.B73.B74.B75.B76.C77.C78.B79.A80.B
 • Mã 208
41.D42.B43.A44.B45.D46.A47.C48.A49.A50.C
51.D52.B53.A54.A55.C56.A57.B58.A59.D60.C
61.B62.A63.B64.D65.C66.C67.C68.B69.B70.D
71.D72.A73.B74.C75.B76.A77.B78.C79.D80.B
 • Mã 209 
41.D42.D43.A44.D45.B46.D47.C48.B49.B50.B
51.A52.C53.D54.A55.A56.C57.B58.C59.C60.D
61.B62.D63.D64.C65.C66.D67.D68.C69.C70.B
71.B72.A73.D74.D75.C76.B77.B78.C79.C80.B
 • Mã 210
41.A42.D43.A44.D45.D46.C47.B48.A49.C50.A
51.C52.D53.C54.C55.D56.A57.D58.B59.D60.B
61.C62.C63.A64.A65.B66.B67.C68.A69.B70.C
71.B72.D73.A74.B75.B76.A77.A78.C79.C80.B
 • Mã 211
41.B42.A43.D44.D45.C46.C47.C48.D49.D50.D
51.A52.B53.C54.A55.D56.D57.C58.A59.C60.C
61.D62.B63.B64.C65.B66.B67.D68.C69.A70.A
71.B72.C73.B74.D75.A76.B77.B78.B79.B80.A
 • Mã 212

(Đang cập nhật)

 • Mã 213
41.B42.B43.A44.C45.A46.A47.D48.C49.B50.C
51.A52.D53.C54.D55.A56.C57.D58.D59.D60.A
61.B62.D63.C64.A65.D66.A67.B68.C69.C70.D
71.D72.D73.A74.C75.B76.B77.B78.C79.B80.D
 • Mã 214
41.C42.A43.D44.B45.A46.A47.B48.D49.C50.B
51.B52.C53.C54.A55.C56.A57.B58.A59.D60.C
61.D62.D63.D64.C65.D66.B67.A68.D69.C70.B
71.B72.C73.D74.C75.A76.B77.B78.A79.C80.A
 • Mã 215
41.C42.A43.B44.C45.A46.B47.A48.C49.D50.A
51.A52.C53.B54.B55.D56.C57.A58.D59.A60.A
61.D62.A63.D64.D65.A66.D67.D68.A69.D70.C
71.D72.A73.C74.D75.C76.C77.C78.A79.C80.D
 • Mã 216:
41.D42.D43.B44.A45.C46.C47.C48.A49.B50.D
51.C52.A53.C54.A55.C56.D57.B58.A59.A60.C
61.A62.C63.A64.D65.D66.B67.C68.D69.D70.D
71.C72.C73.B74.B75.D76.D77.A78.B79.D80.C
 • Mã 217:
41.C42.C43.A44.D45.B46.B47.A48.A49.B50.C
51.D52.B53.D54.D55.C56.A57.B58.A59.C60.B
61.A62.D63.C64.C65.D66.A67.A68.C69.D70.D
71.A72.A73.B74.D75.B76.C77.B78.C79.A80.C
 • Mã 218:
41.D42.A43.C44.B45.C46.C47.C48.B49.D50.A
51.A52.A53.D54.B55.A56.D57.A58.D59.A60.A
61.D62.A63.A64.A65.A66.B67.D68.D69.B70.A
71.B72.D73.D74.B75.B76.A77.A78.B79.D80.D
 • Mã 219:
41.D42.B43.B44.D45.D46.C47.C48.C49.D50.D
51.B52.A53.D54.D55.A56.D57.A58.A59.B60.A
61.A62.B63.A64.D65.A66.A67.B68.A69.B70.C
71.C72.C73.B74.A75.C76.B77.B78.C79.B80.C
 • Mã 220:
41.A42.C43.D44.B45.C46.B47.C48.B49.C50.A
51.C52.B53.A54.A55.B56.A57.B58.D59.A60.D
61.C62.D63.C64.B65.B66.A67.A68.C69.B70.D
71.C72.D73.B74.D75.C76.C77.D78.B79.A80.D
 • Mã 221:
41.A42.B43.B44.D45.A46.C47.D48.A49.D50.A
51.B52.B53.D54.A55.A56.C57.A58.D59.A60.D
61.D62.C63.C64.D65.D66.A67.D68.C69.C70.C
71.A72.D73.D74.A75.C76.C77.A78.B79.D80.C
 • Mã 222:
41.A42.C43.C44.C45.A46.A47.B48.A49.D50.B
51.B52.C53.B54.C55.C56.A57.D58.B59.B60.D
61.C62.B63.B64.A65.D66.A67.D68.C69.D70.D
71.D72.D73.A74.B75.D76.A77.B78.A79.D80.D
 • Mã 223:
41.A42.D43.D44.C45.D46.B47.A48.B49.C50.D
51.C52.D53.C54.D55.C56.57.B58.C59.D60.D
61.C62.B63.C64.D65.A66.C67.B68.C69.A70.B
71.B72.A73.D74.A75.A76.A77.A78.D79.B80.B
 • Mã 224:
41.B42.D43.A44.D45.B46.C47.A48.A49.B50.A
51.C52.A53.D54.C55.B56.B57.D58.A59.C60.C
61.C62.D63.B64.B65.A66.C67.B68.A69.C70.B
71.A72.B73.C74.B75.B76.A77.A78.B79.A80.C

Bài viết trên đã gợi ý đáp án môn Hóa kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 tất cả các mã đề. Các bạn có thể tham khảo và đối chiếu đáp án nhé! Chúc các bạn có kết quả cao.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*