Đề & đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

Cập nhật ngay đáp án kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 môn Địa lý để kiểm tra đối chiếu với kết quả làm bài của mình. Năm nay, đây là môn thi thuộc bài tổ hợp KHXH, số thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 555.813, chiếm 55,53%. Các thí sinh sẽ làm bài theo hình thức trắc nghiệm, giải đáp 40 câu hỏi trong vòng 50 phút. Tham khảo bài viết dưới đây của topungdung.online nhé!

Đề thi THPT Quốc Gia 2022 môn Địa lý

Dưới đây là đề thi môn Địa lý bài thi THPT Quốc Gia 2022

dap an mon dia ly ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon dia ly ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon dia ly ky thi thpt quoc gia 2022

dap an de thi mon dia ly ky thi thpt quoc gia 2022

Gợi ý đáp án ky thi THPT Quốc gia 2022 môn sử cho tất cả mã đề

Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn Địa THPT 2022 mà các bạn có thể tham khảo:

 • Mã đề 301
41.C42.B43.D44.D45.B46.A47.A48.A49.C50.C
51.C52.D53.A54.D55.C56.D57.B58.C59.C60.D
61.B62.A63.B64.A65.B66.D67.A68.D69.B70.D
71.C72.A73.B74.C75.D76.B77.C78.B79.D80.B
 • Mã đề 302
41.B42.A43.B44.B45.C46.B47.B48.D49.A50.B
51.D52.C53.D54.D55.B56.C57.D58.A59.A60.A
61.B62.D63.A64.A65.C66.C67.D68.D69.A70.C
71.A72.C73.A74.C75.D76.D77.A78.B79.C80.D
 • Mã đề 303
41.B42.D43.D44.C45.A46.A47.D48.B49.D50.A
51.B52.B53.D54.C55.C56.B57.B58.A59.D60.D
61.C62.B63.B64.C65.C66.D67.B68.C69.B70.D
71.B72.C73.B74.D75.A76.C77.B78.C79.B80.D
 • Mã đề 304
41.A42.B43.D44.D45.A46.C47.B48.C49.C50.C
51.A52.B53.B54.D55.A56.B57.C58.B59.A60.C
61.A62.D63.D64.A65.D66.D67.B68.A69.C70.A
71.C72.A73.D74.A75.C76.C77.A78.C79.D80.D
 • Mã đề 305
41.A42.B43.D44.C45.A46.B47.A48.C49.D50.C
51.C52.C53.B54.D55.A56.A57.B58.B59.D60.A
61.D62.C63.C64.A65.A66.D67.C68.A69.A70.D
71.B72.C73.B74.D75.B76.B77.D78.D79.C80.A
 • Mã đề 306
41.D42.C43.B44.C45.B46.A47.C48.B49.A50.A
51.A52.D53.B54.C55.D56.A57.D58.A59.B60.D
61.A62.D63.D64.D65.B66.A67.D68.A69.B70.B
71.A72.B73.A74.D75.B76.D77.B78.A79.D80.B
 • Mã đề 307
41.C42.D43.D44.A45.B46.A47.C48.B49.A50.D
51.A52.A53.C54.D55.A56.C57.D58.A59.D60.D
61.B62.C63.D64.B65.C66.A67.B68.A69.B70.C
71.A72.D73.B74.A75.B76.D77.A78.D79.B80.B
 • Mã đề 308
41.D42.D43.A44.B45.B46.C47.A48.B49.C50.C
51.B52.A53.B54.A55.A56.B57.A58.D59.A60.C
61.B62.D63.C64.D65.A66.C67.A68.A69.D70.D
71.C72.C73.B74.C75.C76.D77.C78.A79.D80.B
 • Mã đề 309
41.D42.D43.C44.B45.C46.D47.B48.C49.C50.D
51.C52.C53.B54.D55.D56.B57.D58.C59.C60.B
61.A62.B63.C64.B65.B66.A67.D68.C69.B70.C
71.D72.C73.A74.D75.B76.D77.A78.B79.B80.D
 • Mã đề 310
41.C42.A43.D44.A45.B46.B47.B48.C49.D50.D
51.C52.A53.D54.C55.D56.D57.B58.D59.D60.C
61.A62.D63.A64.A65.A66.B67.C68.B69.D70.C
71.A72.B73.D74.C75.A76.B77.C78.79.80.
 • Mã đề 311
41.C42.D43.A44.C45.D46.B47.A48.A49.B50.B
51.D52.D53.D54.B55.A56.D57.C58.C59.A60.D
61.A62.A63.A64.C65.D66.A67.B68.B69.C70.D
71.B72.C73.D74.B75.A76.C77.C78.B79.D80.B
 • Mã đề 312
41.B42.A43.B44.B45.A46.A47.C48.B49.C50.B
51.C52.B53.C54.A55.C56.C57.D58.D59.A60.B
61.A62.C63.B64.B65.C66.D67.B68.D69.A70.A
71.A72.B73.A74.C75.C76.B77.B78.C79.A80.C
 • Mã đề 313
41.D42.A43.B44.B45.D46.A47.B48.C49.C50.B
51.C52.A53.C54.A55.C56.C57.B58.C59.C60.C
61.D62.D63.A64.A65.D66.A67.D68.D69.A70.B
71.D72.D73.B74.D75.D76.B77.A78.D79.A80.B
 • Mã đề 314
41.C42.D43.C44.D45.D46.B47.C48.A49.C50.B
51.D52.A53.D54.C55.A56.C57.D58.B59.D60.B
61.A62.D63.C64.C65.B66.D67.C68.D69.A70.D
71.B72.B73.A74.A75.B76.A77.A78.C79.B80.C
 • Mã đề 315
41.A42.B43.A44.B45.D46.B47.B48.A49.D50.D
51.C52.C53.D54.C55.D56.D57.A58.A59.C60.C
61.D62.A63.A64.C65.D66.D67.A68.C69.A70.D
71.C72.C73.D74.C75.A76.C77.C78.A79.D80.D
 • Mã đề 316
41. D42.C43.D44.B45.C46. B47. B48. A49.A50.C
51.A52.A53.D54.D55.A56.B57.A58.B59.A60.B
61.D62.C63.D64.C65.D66.C67.D68.A69.B70.B
71.A72.A73.D74.C75.A76.C77.C78.C79.A80.B
 • Mã đề 317
41.B42.D43.A44.B45.C46.D47.A48.D49.D50.C
51.D52.B53.A54.D55.C56.D57.A58.C59.D60.A
61.D62.A63.B64.A65.D66.67.C68.C69.B70.A
71.C72.B73.A74.B75.C76.B77.B78.D79.C80.A
 • Mã đề 318
41.B42.B43.B44.A45.C46.B47.C48.A49.D50.B
51.A52.C53.B54.D55.C56.B57.D58.D59.A60.D
61.A62.A63.B64.A65.D66.D67.B68.A69.D70.D
71.C72.B73.C74.B75.A76.D77.B78.D79.A80.D
 • Mã đề 319
41.B42.D43.D44.D45.C46.C47.A48.B49.C50.A
51.B52.C53.D54.A55.C56.B57.D58.A59.C60.D
61.A62.C63.D64.C65.A66.B67.D68.D69.D70.A
71.B72.B73.A74.D75.D76.C77.D78.B79.C80.B
 • Mã đề 320
41.B42.B43.D44.D45.C46.A47.C48.C49.B50.A
51.A52.D53.D54.D55.B56.C57.B58.C59.C60.A
61.B62.A63.D64.B65.B66.A67.C68.B69.D70.B
71.D72.A73.A74.C75.C76.A77.A78.D79.C80.C
 • Mã đề 321
41.D42.A43.C44.B45.C46.B47.B48.D49.D50.C
51.B52.D53.C54.A55.A56.D57.D58.A59.C60.D
61.D62.C63.C64.A65.C66.A67.D68.A69.D70.A
71.C72.D73.C74.A75.D76.A77.A78.D79.C80.A
 • Mã đề 322
41.D42.B43.D44.A45.B46.A47.D48.B49.C50.B
51.A52.C53.C54.B55.A56.B57.C58.D59.D60.D
61.B62.C63.C64.B65.C66.B67.D68.C69.A70.B
71.A72.A73.D74.A75.D76.D77.D78.B79.A80.A
 • Mã đề 323
41.B42.C43.C44.A45.B46.D47.D48.A49.C50.C
51.A52.B53.A54.D55.C56.A57.B58.D59.D60.A
61.A62.C63.C64.B65.A66.B67.D68.C69.B70.D
71.D72.A73.B74.D75.D76.C77.D78.C79.B80.B
 • Mã đề 324
41.D42.A43.D44.D45.D46.C47.C48.C49.A50.A
51.C52.A53.C54.A55.C56.B57.B58.A59.C60.B
61.A62.C63.A64.C65.B66.B67.B68.C69.B70.A
71.C72.B73.C74.A75.B76.A77.C78.B79.B80.B

Trên đây là tổng hợp đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 của tất cả các mã đề. Tham khảo ngay để đối chiếu với kết quả làm bài của mình nhé!

>> Xem thêm: Cập nhật đề và đáp án tất cả mã đềmôn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*