Tổng hợp đáp án các mã đề môn Sử kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

Tham khảo ngay đáp án môn Lịch Sử kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 trong bài viết dưới đây. Sáng ngày 8/7, hơn nửa triệu học sinh tham gia làm bài thi tổ hợp KHXH, trong đó có môn sử. Thí sinh thi môn Lịch sử hình thức trắc nghiệm, thời gian 50 phút. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

Đề thi chính thức môn sử kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2022

Nhiều giáo viên đánh giá đề thi môn Lịch sử khá dễ, bám sát đề thi minh họa, thí sinh nếu nắm vững kiến thức cơ bản thì dễ dàng đạt điểm trung bình.

dap an mon su ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon su ky thi thpt quoc gia 2022

dap an mon su ky thi thpt quoc gia 2022

Gợi ý đáp án kỳ thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử cho tất cả mã đề

Dưới đây là gợi ý đáp án tất cả các mã đề môn Lịch sử kỳ thi THPT 2022 mà các bạn có thể tham khảo:

 • Mã  đề 301
1.A2.B3.D4.D5.C6.B7.A8.B9.A10.A
11.B12.D13.A14.B15.D16.C17.B18.B19.D20.C
21.A22.A23.C24.A25.C26.A27.A28.B29.C30.D
31.C32.A33.B34.B35.D36.B37.D38.C39.C40.B
 • Mã đề 302
1.D2.B3.B4.B5.D6.A7.D8.B9.D10.A
11.C12.D13.D14.C15.C16.A17.C18.D19.C20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.D27.C28.B29.C30.C
31.C32.A33.D34.D35.A36.C37.C38.A39.B40.B
 • Mã  đề 303
1.D2.A3.B4.C5.A6.A7.D8.D9.D10.A
11.C12.B13.D14.C15.D16.D17.C18.D19.D20.B
21.C22.C23.D24.C25.D26.B27.C28.B29.C30.B
31.D32.B33.C34.B35.B36.C37.B38.C39.D40.D
 • Mã đề 304
1.B2.B3.B4.D5.D6.A7.C8.C9.C10.D
11.C12.D13.D14.A15.D16.D17.C18.B19.C20.A
21.C22.C23.C24.B25.A26.C27.C28.A29.A30.B
31.A32.B33.A34.B35.A36.A37.A38.B39.B40.A
 • Mã  đề 305
1.A2.C3.C4.B5.B6.A7.C8.B9.A10.B
11.A12.D13.C14.B15.B16.D17.A18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.B
31.C32.A33.C34.C35.A36.C37.A38.B39.C40.A
 • Mã đề 306
1.D2.D3.D4.A5.B6.B7.D8.B9.B10.D
11.D12.C13.A14.B15.B16.A17.A18.C19.B20.C
21.A22.D23.A24.B25.B26.D27.A28.A29.D30.D
31.A32.D33.C34.D35.B36.B37.A38.B39.A40.A
 • Mã  đề 307
1.C2.B3.D4.C5.C6.C7.B8.B9.A10.A
11.D12.D13.B14.A15.A16.D17.C18.A19.B20.D
21.A22.B23.D24.D25.A26.D27.D28.C29.B30.C
31.C32.D33.C34.C35.B36.C37.B38.C39.C40.B
 • Mã đề 308
1.B2.D3.A4.C5.A6.D7.A8.D9.C10.C
11.D12.A13.B14.D15.A16.A17.D18.B19.D20.D
21.A22.B23.D24.B25.B26.A27.D28.A29.C30.A
31.C32.A33.B34.A35.C36.B37.B38.C39.B40.B
 • Mã đề 309
1.A2.A3.B4.C5.A6.C7.B8.C9.D10.A
11.A12.C13.C14.D15.B16.C17.D18.D19.B20.D
21.B22.C23.C24.B25.D26.D27.B28.D29.C30.C
31.D32.B33.D34.B35.D36.B37.B38.C39.C40.B
 • Mã đề  310
1.D2.C3.A4.D5.A6.B7.B8.C9.A10.B
11.B12.D13.C14.C15.A16.A17.D18.D19.C20.A
21.C22.B23.C24.D25.C26.A27.D28.B29.B30.D
31.A32.B33.A34.D35.D36.D37.A38.A39.B40.B
 • Mã 311
1.D2.A3.D4.B5.C6.B7.C8.B9.C10.D
11.B12.C13.B14.C15.D16.D17.C18.B19.D20.A
21.A22.B23.D24.C25.A26.C27.A28.D29.D30.A
31.B32.D33.D34.B35.C36.A37.A38.D39.B40.B
 • Mã đề 312
1.B2.B3.C4.C5.B6.A7.D8.D9.A10.A
11.A12.C13.D14.B15.C16.A17.C18.C19.C20.D
21.A22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.D29.A30.D
31.D32.A33.A34.D35.C36.A37.A38.D39.C40.D
 • Mã đề 313
1.D2.A3.B4.C5.D6.A7.B8.A9.D10.B
11.C12.B13.B14.D15.C16.D17.C18.C19.C20.A
21.A22.C23.D24.B25.C26.B27.A28.C29.D30.B
31.D32.A33.B34.A35.D36.C37.C38.D39.A40.A
 • Mã đề  314
1.C2.B3.B4.B5.A6.C7.D8.A9.A10.B
11.C12.A13.C14.A15.D16.D17.C18.C19.A20.B
21.A22.C23.A24.B25.C26.C27.B28.A29.C30.D
31.A32.C33.D34.B35.B36.D37.D38.D39.A40.D
 • Mã đề 315
1.D2.C3.A4.C5.B6.C7.B8.A9.C10.A
11.C12.B13.C14.B15.A16.D17.C18.A19.D20.D
21.A22.A23.C24.D25.A26.A27.D28.A29.D30.D
31.C32.D33.D34.C35.A36.A37.C38.A39.C40.A
 • Mã đề  316
1.D2.D3.B4.C5.A6.A7.C8.D9.D10.B
11.B12.D13.B14.A15.C16.D17.A18.D19.B20.D
21.C22.C23.A24.D25.B26.D27.A28.B29.C30.A
31.C32.A33.C34.B35.D36.A37.B38.B39.A40.A
 • Mã đề 317
1.A2.B3.D4.D5.B6.C7.A8.A9.D10.B
11.A12.B13.B14.B15.D16.C17.C18.D19.A20.C
21.D22.D23.B24.C25.C26.A27.D28.D29.D30.C
31.A32.D33.B34.A35.A36.D37.B38.C39.C40.C
 • Mã đề  318
1. A2.B3.D4.D5.D6.A7.B8.C9.C10.B
11.B12.A13.C14.A15.D16.C17.B18.D19.A20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.A27.D28.D29.A30.D
31.B32.A33.B34.A35.B36.A37.D38.A39.A40.D
 • Mã đề 319
1.A2.C3.D4.B5.D6.C7.A8.B9.D10.A
11.D12.C13.C14.A15.B16.C17.A18.A19.A20.C
21.B22.B23.C24.D25.B26.C27.C28.B29.D30.C
31.D32.D33.B34.B35.D36.A37.D38.A39.D40.DQ
 • Mã đề 320
1.C2.C3.A4.B5.B6.B7.C8.B9.D10.C
11.C12.B13.B14.B15.A16.D17.A18.C19.B20.D
21.A22.D23.C24.B25.D26.D27.C28.B29.D30.D
31.A32.C33.C34.C35.A36.A37.A38.D39.D40.A
 • Mã 321
1.C2.D3.B4.D5.C6.D7.C8.B9.C10.A
11.B12.D13.A14.B15.A16.D17.A18.B19.C20.C
21.A22.B23.B24.A25.A26.B27.C28.B29.C30.A
31.C32.B33.C34.B35.C36.A37.C38.A39.A40.A
 • Mã 322
1.D2.C3.D4.A5.D6.B7.B8.D9.B10.B
11.C12.D13.B14.D15.D16.C17.A18.A19.B20.A
21.A22.A23.D24.A25.B26.B27.D28.C29.B30.A
31.D32.C33.A34.A35.C36.C37.B38.C39.D40.B
 • Mã đề 323
1.A2.D3.A4.D5.B6.D7.B8.B9.A10.D
11.D12.C13.D14.D15.B16.A17.D18.B19.C20.A
21.C22.D23.C24.C25.B26.A27.B28.A29.A30.B
31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.B38.A39.C40.C

 

 • Mã đề  324
1.C2.D3.A4.B5.D6.C7.B8.D9.D10.A
11.B12.C13.C14.A15.C16.A17.A18.B19.C20.C
21.B22.A23.C24.B25.B26.A27.A28.B29.B30.C
31.B32.A33.C34.B35.A36.C37.C38.B39.A40.A

Trên đây là đáp án môn sử kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2022 mà bạn có thể tham khảo. Tất cả đáp án của từng mã đề sẽ được cập nhật trên trang topdungdung.online, theo dõi để cập nhật được thông tin một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhé!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*